ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
       การนำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับ สารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวม ไปถึง การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยว ข้องโดยตรงกับเครื่องมือ เครืองใช้ ในการจัดการสารสนเทศซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรร์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีดำเนินการซึ่ง เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์  เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับ กรรมวิธี 
การดำเนินงานเพิ่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด


หรือ