วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
คำอธิบายรายวิชา
           ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล  ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู


วัตถุประสงค์
 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจบแล้วจะต้องมีพฤติกรรมและความสำคัญดังนี้
 1. อธิบายความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 2. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
 4. อธิบายความหมายและความสำคัญของระบบได้
 5.อธิบายความสัมพันธ์ของระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
 7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
 8. บอกประเภทคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
10. จำแนกแยกแยะความหมายความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11. อธิบายแหล่งความรู้ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารได้
13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่นำมาใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเผื่อการเรียนรู้ได้
15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเผยแผ่ทั่วไปและสื่่อระบบ
ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว


  เนื้อหาบทเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น